III. boolean operace

Boolean operace bych přirovnal k matematickým operacím sjednocení, odečtení a průniku, jenže to celé ve 3D prostoru. V praxi to znamená, že tedy můžeme dvě a více již existujících těles sjednotit do jediného nového tělesa, nebo od jednoho tělesa odečíst jiné jedno (nebo více) těleso a tím nám opět vznikne těleso nové a nebo, v poslední variantě, necháme počítač sestrojit průnik všech námi vybraných těles.

Tyto operace mají pár podmínek vzniku:

  1. Tak hlavně, musí existovat ve virtuálním prostoru nejméně dva objekty, jinak nebudeme mít co s čím sjednocovat (odečítat, pronikat). Je jedno, jakým způsobem tam tyto dva objekty vytvoříme, ale musí tam být.
  2. Dále by se měla tato tělesa vzájemě alespoň dotýkat, když už ne naprosto pronikat. A to sice z jednoho prostého důvodu - pokud aplikujete Boolean operaci na tělesa, která spolu takříkajíc "nemají nic společného", tak asi nebudete s výsledkem spokojeni.

Sjednocení

obr. 3

V případě sjednocení (obr. 3) se tělesa sice pravděodobně spojí v jediné virtuální, avšak, jako logický celek asi nebudou mnoho podobná reálnému světu - jako příklad bych uvedl dvě krychle ležící na stole 5cm od sebe: Když v reálu uchopíte jednu krychli, a zvednete ji (nebo posunete, otočíte, ...), tak ta druhá krychle zůstane bezpečně na svém místě (pokud nejste nešikovní a nevrazíte do ní při manipulaci s krychlí č.1) Ve virtuálním světě je tomu podobně, dokud obě krychle nesjednotíte. Pak se z nich stane jediné těleso, které sice bude mít dvě viditeklné části, ale chovat se bude jako jeden kus. Tedy při otáčení či posouvání (ale také třeba při kopírování a změně měřítka) se bude podle zadaného příkazu měnit nejen první, ale i druhá krychle. Jsou samozřejmě situace, kdy se nám tato vlastnost hodí, ale musíme si vše nejdříve dobře rozmyslet!

Odečtení

obr. 4

Podobně je tomu u odečtení (obr. 4). Když totiž zadáme příkaz, že od "Velké Krychle č. 1" chceme odečíst "Malou Krychličku č. 2" stojící hned vedle, tak sice malá krychle zmizí z prostoru (byla přeci použita jako objekt k odečtení), ale s "Velkou Krychlí č. 1" se nic nestane, protože tyto dvě krychle spolu neměly společný byť jen jediný bod.

Průnik

obr. 5

A nakonec při průniku těles (obr. 5), když označíte 4 objekty, které se Vám takříkajíc "válejí" každý v jiném rohu prostoru a nemají spolu také nic společného, tak všechny objekty zmizí, ale výsledek bude nulový (hezky Česky: "Velké kulové"), protože množina průniku těchto těles byla prázdná...

Avšak, pokud dodržíte předchozí dvě podmínky, tak Vám odměnou budou správné výsledky, jako v přiložených ukázkách.